Samoan Congregational Community Church of Carson

Home Page

We believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord: Who was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He arose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty, whence He shall come to judge the living and the dead. We believe in the Holy Spirit, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting.

 

Ua matou fa’atuatua i le Atua le Tama o le e ona le malosi uma lava, o Le na faia le lagi ma le lalolagi.  Ua [matou] fa’atuatua fo’i ia Iesu Keriso o Lona Alo e to’atasi o lo tatou Ali’i.  O le na fanaua e le Agaga Pa’ia, na fanau mai ia Maria le Taupou.  O le na puapuagatia i le pule a Ponotio Pilato, sa fa’asatauroina, sa maliu, sa tanumia.  Na o’o ifo i Seoli, o le aso tolu na toe tu mai ai nai e ua oti.  Na afio a’e i le lagi, o lo’o nofo o ia i le itu taumatau o le Atua le Tama, o Le e ona le malosi uma lava.  O le a toe afio mai o ia e fa’amasino i e ola atoa ma e ua oti.  Ua ‘[matou] fa’atuatua i le Agaga Pa’ia.  Ua [matou] fa’atuatua i le Ekalesia Pa’ia e aofia ai nu’u uma; i le ma le mafutaga o le ‘Au Pa’ia; ma le fa’amagaloina o agasala; ma le toe ola mai o le tino o le tagata; i le ma le ola e fa’avavau... Amene.

_________________________________

Pastor (Faifeau):
Rev. Fiatupu Tavai

Lay Ministries (A'oa'o):
Mr. Oso Viliamu
Mr. Brian Tusi Alofaituli


___________________________________________

Service Times:

Sunday School 9:00 am
Church Service 11:00 am


___________________________________________
Contact Information
324 W. Carson St.
Carson, CA 90745

Phone: (310) 350-6685
Fax: (562) 259-9874
Email: www.scc@yahoo.com


___________________________________________
Web Hosting Companies